Statut Polskiego Towarzystwo Metabolomicznego

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Metabolomiczne. Stowarzyszenie może używać także nazwy skróconej: PTM oraz odpowiednika w języku angielskim tj.: Polish Society of Metabolomics i odpowiadającej mu nazwy skróconej PSM.
§ 2
Towarzystwo jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
§ 3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Białystok.
§ 4
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz zawierać umowy o współpracy z instytucjami/organizacjami, mające na celu upowszechnianie wiedzy o badaniach metabolomicznych.
§ 5
Towarzystwo może powoływać na terenie kraju Oddziały Terenowe, zwane dalej Oddziałami.
§ 6
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 7
Towarzystwo posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji oraz używa pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Metabolomiczne. Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd.
§ 8
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ 9
Towarzystwo ma prawo zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań wyznaczonych przez Zarząd.

§ 10
Celem Towarzystwa jest
a) krzewienie wiedzy o badaniach metabolomicznych
b) wymiana doświadczeń w zakresie badań metabolomicznych w ramach PTM oraz między członkami innych towarzystw w kraju i zagranicą
c) wspieranie projektów mających na celu zdobywanie środków na badania oraz komercjalizacje wyników badań metabolomicznych
§ 11
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) spotkania naukowców, zjazdy i sympozja,
2) publiczne odczyty, wykłady i kursy naukowe,
3) wymianę i ocenę doświadczeń naukowych, a także utrzymywanie kontaktów naukowych między poszczególnymi placówkami w kraju i za granicą,
4) współdziałanie w pracach nad rozwojem badań metabolomicznych w kraju i za granicą,
5) ogłaszanie konkursów, przyznawanie nagród i wyróżnień,
6) wydawanie biuletynów informacyjnych, bądź informacyjno-szkoleniowych.
§ 12
1. Towarzystwo może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo i dla samego Towarzystwa zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130).
2. Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust.1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 13
Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 14
1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy lub cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które solidaryzują się z celami i sposobami działania Towarzystwa.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
§ 15
Członek zwyczajny Towarzystwa posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do wybierania władz Towarzystwa,
2) prawo udziału w posiedzeniach naukowych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo.
§ 16
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
1) brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3) regularnie płacić składki członkowskie uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 17
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy;
3) śmierci członka.
3. Wykluczenie członka zwyczajnego Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście podczas posiedzenia Zarządu.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 3 członek Towarzystwa może odwołać się w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
§ 18
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§ 19
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Towarzystwa.
§ 20
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu Towarzystwa. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
§ 21
Wzór deklaracji członkowskiej oraz sposób wnoszenia składek członkowskich określa rozporządzenie Zarządu Towarzystwa.

A. Postanowienia ogólne
§ 22
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa (Walne Zebranie Delegatów),
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 23
Wyboru i powoływania władz Towarzystwa dokonuje się spośród członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym.
§ 24
1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
2. W przypadku Walnego Zebrania, jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa.
4. W przypadku, gdy liczba Członków Towarzystwa przekroczy 100 osób, Zarząd może podjąć decyzję o podziale Towarzystwa na Oddziały. Towarzystwo może zwołać Walne Zebranie Delegatów, którzy zostaną wybrani podczas Zebrania Członków Oddziału. Liczba Delegatów nie może przekraczać 25% liczby członków danego Oddziału.
B. Walne Zebranie
§ 25
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebrania są:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa w minionej kadencji;
2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Towarzystwa, zwłaszcza finansowej;
3) udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa;
4) uchwalenie programu działania Towarzystwa;
5) wybór Zarządu Towarzystwa;
6) wybór Komisji Rewizyjnej;
7) uchwalenie Statutu Towarzystwa lub jego zmiany;
8) nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa;
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia kolejnego zwyczajnego Walnego Zebrania. Jednak nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas pozostały do odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Uzupełnienie składu władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji następuje poprzez dokooptowanie kolejnego kandydata, który podczas wyboru władz na Walnym Zebraniu uzyskał największą liczbę głosów. W tym trybie można wymienić nie więcej niż 50% składu pochodzącego z wyboru.
§ 26
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie:
1) wniosku Komisji Rewizyjnej,
2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków lub delegatów na ostatnie Walne Zebranie.
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
§ 27
1. W Walnym Zebraniu Towarzystwa biorą udział:
1) członkowie Towarzystwa,
2) członkowie wspierający i honorowi.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt. 2 – głos doradczy.
§ 28
Walne Zebranie Towarzystwa, po jego otwarciu przez Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa, wybiera Przewodniczącego (Przewodniczących lub Prezydium) prowadzącego zebranie.
C. Zarząd
§ 29
1. Zarząd składa się z nie więcej niż ośmiu członków Zarządu, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu.
§ 30
1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności :
1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Towarzystwa oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącymi pracami Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem,
3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.
3. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.
4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
D. Komisja Rewizyjna
§ 31
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej i finansowej przynajmniej raz w okresie kadencji przed Walnym Zebraniem,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
5) w uzasadnionych przypadkach, składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 33
1. Oddziały Terenowe Towarzystwa powstają na podstawie decyzji Zarządu.
2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny biorąc pod uwagę podział administracyjny kraju.
3. Władzami Oddziału są:
1) Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
4. Najwyższą władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd lub Zarząd Oddziału.
5. Do najważniejszych zadań Zebrania Członków Oddziału należą:
– wybór przewodniczącego i 2 członków Zarządu Oddziału,
– wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
– reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
– kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
– składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu.

§ 34
Majątek Towarzystwa tworzą składki członkowskie, dotacje, darowizny i zapisy. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Towarzystwa.

§ 35
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Towarzystwa na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
§ 36
1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Towarzystwa, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. W przypadku rozwiązania Towarzystwa, ostatnie Walne Zebranie określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku.